NEWS

『自社将軍開催キット』 販売開始

経営者と共に中期五カ年計画を立案するセミナー”将軍の日”を 早期に開催する為の『自社将軍開催キット』を販売開始しました